Bankowość

Podobne zjawiska jak w przemyśle zachodziły także w bankowości. Na czoło systemu kredytowego wysuwało się kilka największych banków, które skupiały większość wkładów oraz dysponowały przeważającą częścią kredytów. Podporządkowywały one sobie mniejsze instytucje kredytowe. Jednocześnie rozwijały się więzi między bankami a przemysłem. Banki posiadały akcje przedsiębiorstw przemysłowych, z drugiej zaś strony akcje banków były w rękach przemysłu. Do władz banków wchodzili przemysłowcy, do władz przedsiębiorstw przemysłowych — bankierzy. W operacjach przemysłowych coraz większe znaczenie zyskiwała możność otrzymania w banku kredytu w potrzebnej wysokości. Instytucje kredytowe lokowały coraz poważniejsze fundusze w przemyśle. W rezultacie zacierały się granice między kapitałem bankowym, przemysłowym, a także i handlowym; z ich zrastania się powstawał kapitał finansowy. Na czele największych banków, fabryk i firm handlowych, które decydowały o życiu gospodarczym całego kraju oraz posiadały istotne wpływy polityczne, znajdowała się nieliczna grupa osób, zwana oligarchią finansową.