Patent jest dokumentem wydawanym przez urząd patentowy, który daje właścicielowi wynalazku prawo do wyłącznego korzystania z danej rzeczy, czy rozwiązania technicznego i użycia go w celach zawodowych lub zarobkowych na terenie danego państwa. Udzielane są również patenty europejskie, np. patenty na oprogramowanie. Aby jednak wynalazek został opatentowany musi spełniać pewne warunki.
Czym jest patent europejski?

Patent europejski wydawany jest na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich przez Europejski Urząd Patentowy. Uzyskany dokument zapewnia ochronę patentową w różnych krajach na podstawie jednolitych przepisów prawnych. Stronami Konwencji o udzielaniu patentów europejskich są pozostałe państwa Unii Europejskiej, a także Szwajcaria, Liechtenstein, Norwegia, Islandia, Chorwacja, Monako oraz Turcja. Możliwe jest również rozszerzenie zakresu terytorialnego, jaki obejmuje patent europejski, na kraje takie jak: Albania, Bośnia i Hercegowina, Macedonia oraz Serbia. Udzielony patent europejski w każdym z państw posiada taki sam skutek i podlega takim samym warunkom, jak patenty udzielane w danym kraju. Więcej informacji na ten temat może udzielić rzecznik patentowy.
Wniosek

Obywatele Polski chcąc uzyskać patenty europejskie uznawane w krajach członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej zobowiązani są do wystąpienia z odpowiednim wnioskiem do polskiego Urzędu Patentowego. Urząd ten natomiast przekazuje wniosek Europejskiemu Urzędowi Patentowemu. Zgłoszenie musi być dokonane w języku angielskim, niemieckim lub francuskim oraz posiadać dołączone tłumaczenie na język polski. Składany wniosek musi zawierać między innymi opis wynalazku. Patenty europejskie są wydawane są na dwadzieścia lat licząc od dnia zgłoszenia. Rozpatrzenie wniosku i postępowanie w sprawie udzielenia patentu trwa zwykle od trzech do pięciu lat. Istnieją pewne ograniczenia dotyczące rzeczy uznawanych za wynalazek. Opatentować nie można między innymi teorii naukowych, odkryć, czy też metod matematycznych.