Po zasądzeniu alimentów kwota świadczenia może jeszcze wzrosnąć lub zmaleć na wniosek jednej ze stron. W sytuacji, gdy zmieni się sytuacja finansowa świadczeniobiorcy lub świadczeniodawcy, istnieje prawo do zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Ustalając nową kwotę alimentów, porównuje się obecne warunki z warunkami uprzednio istniejącymi. Zmiana tych warunków najczęściej spowodowana jest tym, że osoba pobierająca do tej pory alimenty podjęła pracę. Otrzymuje ona regularnie pensję, dzięki której jest w stanie zaspokoić własne usprawiedliwione potrzeby w całości lub częściowo – tym samym może ona pobierać od zobowiązanego mniejsze kwoty.

Wystąpienie o uchylenie alimentów

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego należy złożyć w wydziale rodzinnym i nieletnich sądu rejonowego. Z reguły wniosek taki składa się – tak jak nakazują przepisy – w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania osoby pozwanej (miejsca, w którym jest zameldowana, a jeśli nie posiada meldunku – miejsca, w którym przebywa na stałe).

O uchylenie świadczeń alimentacyjnych ubiegać może się przede wszystkim osoba zobowiązana na mocy orzeczenia sądu lub umowy do comiesięcznego uiszczenia alimentów.

Elementy pozwu sądowego

Bardzo ważne jest to, aby odpowiednio sformułować taki pozew. Należy przede wszystkim umieścić w nim podstawowe informacje: na kogo płacone są świadczenia alimentacyjne, jaka jest miesięczna kwota alimentów, kto wydał orzeczenie o przyznaniu alimentów, konieczne jest też załączenie sygnatury akt. Do pozwu dołącza się również wyrok, jaki wydał sąd na koniec rozprawy o przyznanie alimentów.

Możliwe jest zabezpieczenie postępowania egzekucyjnego, jednak w rzeczywistości jest to bardzo ciężkie do przeprowadzenia, gdyż potrzebne będzie wysokiego stopnia uwiarygodnienie powództwa.

W pozwie konieczne jest także określenie przedmiotu sporu, a więc wskazanie kwoty alimentów w przeliczeniu na jeden rok. Od wielkości przedmiotu sporu zależy też wysokość opłaty za złożenie pozwu.

Powołanie świadków

Kluczowym elementem pozwu jest jednak wykazanie zaistnienia zmiany sytuacji finansowej jednej ze stron (zdobycie pracy przez świadczeniobiorcę, pogorszenie się sytuacji finansowej świadczeniodawcy). Warto zadbać o dokumenty lub inne dowody potwierdzające zmianę stosunków. Dopuszczalne jest w takiej sytuacji powołanie świadków posiadających odpowiednią wiedzę, którzy zgodzą się przyjść na rozprawę.