Wstęp

Upadłość konsumencka to procedura pozwalająca na zredukowanie lub umorzenie długów przez osoby fizyczne, które nie są w stanie ich spłacić. W Polsce reguluje ją ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz o upadłości. W niniejszym artykule skupimy się na omówieniu zasad upadłości konsumenckiej w Płocku oraz na odpowiedzi na pytanie, kto może z niej skorzystać.

Podstawowe informacje

Upadłość konsumencka w Płocku działa na takich samych zasadach, jak w pozostałych miastach w Polsce. Procedura rozpoczyna się od złożenia przez dłużnika wniosku do sądu. Wniosek ten powinien zawierać informacje o długach, które dłużnik chce umorzyć lub zredukować, a także o jego sytuacji finansowej i rodzinnej. Następnie sąd podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania, co może nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką w Płocku?

Wnioskodawcą w postępowaniu o upadłość konsumencką może być osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Warunkiem skorzystania z tej procedury jest jednak posiadanie długów, które przekraczają możliwości spłaty przez dłużnika. Ponadto osoba składająca wniosek musi udowodnić, że nie jest w stanie zaspokoić wierzycieli z powodu trudnej sytuacji finansowej, a także że nie jest winna swojemu zadłużeniu.

Jakie długi mogą zostać umorzone lub zredukowane w ramach upadłości konsumenckiej?

W ramach postępowania o upadłość konsumencką dłużnik może ubiegać się o umorzenie lub zredukowanie długów, które nie zostały spłacone w ciągu 5 lat przed złożeniem wniosku. Chodzi tu przede wszystkim o zobowiązania wynikłe z umów kredytowych, pożyczek, rachunków za media czy alimentów. Z kolei długi wynikłe z grzywien, kar oraz zobowiązań alimentacyjnych, które spowodowane zostały przez popełnienie przestępstwa, nie mogą zostać umorzone.

Jak przebiega postępowanie o upadłość konsumencką w Płocku?

Postępowanie o upadłość konsumencką składa się z kilku etapów, które można podzielić na następujące fazy:

Wniesienie wniosku o upadłość konsumencką – jak już wspomnieliśmy, procedura rozpoczyna się od złożenia przez dłużnika wniosku do sądu.

Wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania – jeśli sąd uzna, że warunki są spełnione, wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania.

Zawarcie ugody – po wszczęciu postępowania dłużnik ma możliwość podjęcia próby zawarcia ugody z wierzycielami. Jeśli uda się osiągnąć porozumienie, sąd może zatwierdzić jej warunki i zakończyć postępowanie.

Sporządzenie planu spłat – jeśli ugoda nie zostanie zawarta, sąd wyznacza syndyka, który opracowuje plan spłat z uwzględnieniem sytuacji finansowej dłużnika. Plan ten może przewidywać m.in. umorzenie części długów lub rozłożenie ich spłaty na raty.

Zatwierdzenie planu spłat – po sporządzeniu planu spłat sąd zatwierdza go na podstawie opinii syndyka.

Realizacja planu spłat – dłużnik musi przestrzegać zatwierdzonego planu spłat. W przypadku naruszenia warunków planu wierzyciele mogą złożyć wniosek o wydłużenie postępowania o upadłość konsumencką.

Zakończenie postępowania – po wykonaniu wszystkich zobowiązań z planu spłat i spełnieniu warunków postępowania, sąd wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania.

Podsumowanie

Upadłość konsumencka to procedura, która pozwala na umorzenie lub zredukowanie długów przez osoby fizyczne, które nie są w stanie ich spłacić. W Płocku postępowanie to przeprowadzane jest na takich samych zasadach, jak w pozostałych miastach w Polsce. Warunkiem skorzystania z upadłości konsumenckiej jest posiadanie długów przekraczających możliwości spłaty oraz udowodnienie trudnej sytuacji finansowej. W ramach postępowania można ubiegać się o umorzenie lub zredukowanie długów wynikłych z umów kredytowych, pożyczek, rachunków za media czy alimentów. Procedura składa się z kilku etapów, w tym złożenia wniosku, zawarcia ugody lub sporządzenia planu spłat, zatwierdzenia planu przez sąd oraz jego realizacji. Po spełnieniu warunków postępowanie kończy się wydaniem postanowienia o zakończeniu postępowania. Warto pamiętać, że upadłość konsumencka to ostateczność, do której powinno się uciekać tylko w sytuacji, gdy nie ma innych możliwości spłaty długów. Dlatego też przed złożeniem wniosku warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym, którzy pomogą ocenić sytuację finansową i doradzą, czy upadłość konsumencka jest najlepszym rozwiązaniem.

Podobne procedury

W Polsce istnieją również inne procedury mające na celu pomóc osobom zadłużonym w spłacie swoich długów. Jednym z nich jest tzw. układ z wierzycielami, czyli zawarcie ugody między dłużnikiem a wierzycielami, na mocy której ustala się harmonogram spłat długów. Inną procedurą jest postępowanie restrukturyzacyjne, które może objąć osoby prowadzące działalność gospodarczą. Polega ono na restrukturyzacji zadłużenia i umożliwia odroczenie terminów spłaty długu czy też jego umorzenie.

Podsumowanie

Upadłość konsumencka w Płocku to procedura, która pozwala osobom fizycznym na umorzenie lub zredukowanie długów. Aby skorzystać z tej procedury, należy udowodnić, że nie jest się w stanie spłacić długów ze względu na trudną sytuację finansową. Procedura składa się z kilku etapów, a jej wynikiem może być umorzenie części lub całości zadłużenia lub rozłożenie jego spłaty na raty. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z upadłości konsumenckiej warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym, którzy pomogą ocenić sytuację finansową i wybrać najlepsze rozwiązanie.