Sprawozdania czy też rachunki przepływów pieniężnych są dokumentami będącymi elementem szerszych sprawozdań finansowych. Dzięki nim można określić dokładniej płynność finansową przedsiębiorstwa. W ten sposób analizuje się zarówno wpływy, jak i wydatki, mogąc określić, jak prezentuje się równowaga pieniężna w konkretnym przedsiębiorstwie. Nie wszystkie firmy mają obecnie obowiązek sporządzania sprawozdań przepływów pieniężnych, dotyczy to tylko określonych z nich.

Wszystkie przepisy tym zakresie przedstawia Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591). Według niej wszystkie podlegające jej jednostki są zobowiązane do przygotowywania bilansów, rachunków zysków i strat oraz informacji dodatkowych. Wśród nich nie znajduje się sprawozdanie przepływów pieniężnych.

Kto musi sporządzać rachunek przepływów pieniężnych?

Do tego, aby przygotować bardziej obszerne sprawozdanie finansowe, które będzie posiadało nie tylko wymienione wcześniej elementy, ale również dodatkowo rachunek przepływów pieniężnych, zobowiązane są między innymi spółki akcyjne oraz jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, którego dotyczy sprawozdanie finansowe, spełniły do najmniej dwa warunki z trzech:

średnie roczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty to przynajmniej 50 osób

suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wynosiła równowartość przynajmniej 2,5 miliona euro w polskiej walucie

przychody netto za rok obrotowy wynosiły równowartość przynajmniej 5 milionów euro w polskiej walucie

W przeciwnych przypadkach sporządzanie rachunków nie jest konieczne, dlatego sprawozdanie finansowe może odbyć się bez nich, niemniej dokument może być stworzony dodatkowo na potrzeby wewnętrzne firmy, aby mogła ona w ten sposób dokładnie dowiedzieć się, jaki jest w niej stan przepływów pieniężnych. Obecnie analiza finansowa ze sprawozdaniem przepływów pieniężnych jest przygotowywana coraz częściej, ponieważ może ona dostarczyć firmie bardzo wiele cennych dla jej funkcjonowania informacji.